Adatvédelmi tájékoztató

Miklósi Futónap
2023. április 16.

 

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház tájékoztatja a versenyen résztvevőket adatkezelési gyakorlatáról, és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.
A Városi Könyvtár és Közösségi Ház – mint adatkezelő – az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek, és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

név:                                        Városi Könyvtár és Közösségi Ház
székhely és postacím:         2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.
adószám:                              15564140-2-13
e-mail cím:                            sargahaz@sargahaz.com
telefonszám:                        0624/530-980
honlap:                                  http://www.sargahaz.com
http://www.futonap.szszm.hu
képviselő:                              Lázár Gergő
adatvédelmi tisztviselő:      Földi Edina

Az adatfeldolgozó adatai:

név:                                        TYCMO Kft.
székhely és postacím:          2053 Herceghalom, Patak u. 1.
cégjegyzékszám:                   Cg. 13-09-094782
adószám:                                13043102-2-13
telefonszám:                          +36 (30) 989-7358
honlap:                                   http://www.tycmo.hu
képviselő:                              Szabó Bors

Az adatkezelés jogalapja

Az adatfeldolgozónak saját rendelkezési joga nincs, kizárólag az adatkezelő megbízásából van jogosultsága az adatok feldolgozására. Beszállító partnereink felé csak a rendezvény lebonyolításához szükséges személyes adatokat adjuk át, akik kizárólag meghatározott célra és módon használják fel.

A személyes adatok kezelésének jogalapja – GDPR. 6. cikk (1) bek. a) pont – az érintett hozzájárulása. Az eseményre való regisztrálás, egyben hozzájárulás a lentebb részletezett adatok kezeléséhez.

Tárolt adatok köre

Az online nevezési rendszerbe felvitt nevezések önkéntes adatközlésnek minősülnek.
A rendszer egyértelműen megkülönböztet kötelezően megadandó és nem kötelező adatokat.
Kötelező adatnak minősül:

 • vezeték- és utónév
 • nevező neme
 • születési dátum
 • lakcím (irányítószám, település, cím)
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • 6 éves kor alatt kísérő személy neve és telefonszáma
 • nevezést benyújtó neve, e-mailcíme, telefonszáma (csoportos nevezés esetén)
 • Kis- és fiatalkorú szülőjének vagy gondviselőjének e-mailcíme (csoportos nevezés esetén)
 • számlázási név és cím

Nem kötelező adatnak minősül:

 • név előtagja
 • sportegyesület

Pénzügyi tranzakció során közölt adatok:
A nevezési díjak befizetése az előnevezés időtartama alatt banki átutalással vagy banki befizetéssel történik, mely során a közleményben kérjük feltüntetni a nevező vezeték- és utónevét, valamint a nevezési rendszer által kapott – automatikusan generált – négy jegyű regisztrációs számot. Mindezek mellett a tranzakción szereplő név, bankszámla szám, dátum, összeg, pénznem szerepel. Minden nevezőről a befizetések szerint számlát állítunk ki, így számlázási adatait a számviteli törvénynek megfelelően őrizzük és tároljuk 8 évig.

Fotó-, hang- és videófelvétel:
A rendezvény, illetve az intézmény hasonló szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében, továbbá a rendezvény eseményeit összefoglaló filmek/videók/reklámanyagok/brosúrák készítése céljából az egyes eseményeken fotó-, hang- és videófelvételek készülhetnek. A felvételeket az intézmény (Városi Könyvtár és Közösségi Ház), a DunaMédia TV, Buda Környéki TV, valamint Szigetszentmiklós Város Önkormányzata közösségi oldalakon, sajtóban, illetve egyéb médiumokban nyilvánosságra hozhatja. A felvételek készítése a rendezvényen részt vevő látogatókat is érintheti, tekintettel arra, hogy róluk kép- és hangfelvétel, illetve kép- és hangfelvételt is tartalmazó videó készülhet. A verseny során minden versenyzőnkről célfotó is készül.
Amennyiben a versenyző/látogató nem kíván a felvételeken szerepelni, a felvétel készítése, vagy nyilvánosságra hozatala ellen tiltakozhat, a róla készült felvétel törlését kérheti.

Csoportos nevezés

A családok, iskolák, sportegyesületek, cégek nevezését megkönnyítendő online nevezési rendszerünkben lehetőség van 4-10 fő egyszerűsített regisztrálására. Ebben az esetben feltételezzük és elvárjuk, hogy a benevezést végző személy rendelkezik az érintett nevezők hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez. A nevezést leadó személy nevét, e-mail címét, telefonszámát kérjük megadni, melyek szükségesek a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz.
A benevezett kiskorú és fiatalkorú versenyzők esetében a nevezést benyújtó személy köteles megadni a szülő e-mailcímét, amelyre a rendszer automatikus visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatjuk a nevezés megtörténtéről. Amennyiben a nevezés a szülő/gondviselő hozzájárulása nélkül lett leadva, ekkor van lehetősége töröltetni gyermekét a nevezési listából.

Kiskorú, fiatalkorú nevezése

Versenyünk megrendezésének egyik célja, hogy a családoknak biztosítson tartalmas időtöltést az egészséges életmód jegyében. Ezen célból kiindulva nevezőink közel 50%-át kiskorú, ill. fiatalkorú nevezők teszik ki. Versenyszabályzatunkban kikötjük és az online nevezési felületen is egyértelműen jelezzük, hogy 18 év alatti nevezőnek rendelkeznie kell szülő vagy gondviselő engedélyével.

Rajt- és eredménylisták

Nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében, nyilvános rajt- és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (csak település). Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kikkel versenyez. A rajtlista adatain túl az eredménylista tartalmazza a verseny alatt mért eredményeket.

Versenyzőink a versenyre való benevezéssel hozzájárulásukat adják a felsorolt adataiknak, a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez.

Fent nevezett listák tárolásának időtartama megegyezik a személyes adatok tárolásának időtartamával.

E-mailek küldése

E-mailt küldünk minden versenyzőnknek:

 • az online nevezés megkezdéséhez szükséges hitelesítő kód elküldése céljából,
 • az online nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról,
 • a versennyel kapcsolatos tudnivalókról,
 • szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.

Az adatkezelés célja

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház által folytatott adatkezelés általános célja:

 • a nevezések rögzítése
 • versenyzőink beazonosítása és nyilvántartása
 • az általunk szervezett esemény lebonyolítása
 • versenyzőink tájékoztatása, kapcsolattartás
 • a nevezési díj befizetéséről kiállítandó számlához szükséges adatok rögzítése
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése
 • statisztikák, elemzések összeállítása
 • a verseny díjazása
 • a verseny ideje alatt ajándékok átadása
 • jubileumi ajándékok átadása

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A versenyzők által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon dolgozók jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetve az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, továbbá akik a versenyzők esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek.
A fent említett körbe tartoznak az adatkezelő nevezések rögzítésével, nevezők tájékoztatásával, pénzüggyel, statisztikákkal és marketinggel foglalkozó munkatársai, valamint adatfeldolgozók részéről a nevezések rögzítésével, időméréssel és az adatok, ill. a rendszer karbantartásával foglalkozó munkatársai.

Az adatkezelés időtartama

Az online nevezési rendszer a berögzített adatokat legkésőbb 2023. április 30-ig őrzi, ekkor a rendszerből törlésre kerülnek.

A rendezvény javítása, statisztikák készítése és jubileumi ajándékok átadása céljából a Városi Könyvtár és Közösségi Ház versenyzői adatait a versenyt követően, a célhoz kötöttség elve alapján a nevezők hozzájárulásának visszavonásáig őrzi. 

Adatok törlése

A versenyzők adatai az adatkezelés időtartamában meghatározott időszakot követően törlésre kerülnek.

Versenyzőink a törvény alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését adatbázisunkból. Folyamatban lévő nevezés esetén, ez csak a versenytől való visszalépéssel lehetséges.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy a Városi Könyvtár és Közösségi Ház megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Városi Könyvtár és Közösségi Házzal valamely elérhetőségük útján, hogy a problémát mielőbb orvosolhassuk.
Elérhetőségeink fentebb, az adatkezelő adatai alatt találhatók meg.

Ha úgy véli, hogy a Városi Könyvtár és Közösségi Ház problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postacím:      1363 Budapest, Pf.: 9.
cím:                1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
telefon:           +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
fax:                 +36 (1) 391-1410
e-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap:           http://www.naih.hu

Jogfenntartás

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatát bármikor módosítsa.

 

 

Szigetszentmiklós, 2023. február 14.

Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Adatkezelő